PT | GA | ES | EN

7PDgp | Edición dixital das Sete Partidas na Galiza e Portugal

O 7PDgp é un proxecto que ofrece un corpus textual conformado por todos os testemuños coñecidos que transmiten a recepción e tradución galego-portuguesa das Sete Partidas de Afonso X o Sabio. Como repositorio textual xurídico-literario, enmárcase na liña de actuación PALMEGAP (Patrimonio Literario Medieval de Galiza e Portugal. Sécs. XIII-XVI) compartillada polos proxectos HERES (UAH) e PTGM (USC-ILG), en colaboración co proxecto 7PartidasDigital (Universidad de Valladolid). Xunto coa información contextual de cada un dos manuscritos, que permitirá profundar no coñecemento da difusión e uso xurídico das Partidas no seo da sociedade baixomedieval ibérica, ofrecénse as transcricións paleográficas e, de maneira progresiva, a edición crítica dos testemuños galegos e portugueses conservados, tendo en conta, ademais, a variación lingüística e textual do conxunto da tradición hispánica das Sete Partidas.

Equipo de traballo

Como citar

Pichel, Ricardo e Harvey L. Sharrer (dirs. e coords.); José Domingues, Miguel García-Fernández e Pedro Pinto (coords.) (2022-): 7PDgap. Edição digital das Sete Partidas na Galiza e Portugal / Edición dixital das Sete Partidas na Galiza e Portugal. Santiago de Compostela / Alcalá de Henares: Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela / Universidad de Alcalá.

Bibliografía recente sobre as Sete Partidas galego-portuguesas

 • Arbor Aldea, Mariña; Miguel García-Fernández e Ricardo Pichel (2022): "A recepción galego-portuguesa da Sexta Partida: dous novos fragmentos", en Ricardo Pichel (ed.), «Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer. Madrid: Sílex, pp. 643-661.
 • Domingues, José (2021): "La tradición medieval de las Siete Partidas en Portugal", en José Manuel Fradejas Rueda, Enrique Jerez Cabrero e Ricardo Pichel (eds.), Las Siete Partidas del Rey Sabio. Una aproximación desde la filología digital y material. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, pp. 103-116.
 • Domingues, José (2019): "A Tradição Medieval Portuguesa das Sete Partidas de Afonso X: Fragmentos da Terceira Partida", Initium 24, pp. 83-194.​
 • Domingues, José (2017): "A Tradição Medieval das Sete Partidas em Portugal", en 7PartidasDigital. Edición crítica digital de las «Siete Partidas», <https://7partidas.hypotheses.org/692>.
 • Domingues, José (2016): "As Partidas de Castela na Sistemática Compilatória do Livro I da Reforma das Ordenações", Initium 21, pp. 39-108.
 • Domingues, José (2015): "As Partidas de Afonso X e a Natureza Jurídico-Política do Estado Português", en José Carlos Ribeiro Miranda e Maria do Rosário Ferreira (orgs.): Natura e Natureza no Tempo de Afonso X, o Sábio. Vila Nova de Famalicão: Edições Húmus, pp. 31-49.
 • Domingues, José (2014): "As Partidas de Castela na Sistemática Compilatória do Livro IV da Reforma das Ordenações", Initium 19, pp. 353-406.
 • Domingues, José (2014): "O elemento castelhano-leonês na formação do Direito Medieval Português", Cuaderno de Historia del Derecho 21, pp. 213-227.
 • Domingues, José (2013): "As Partidas de Castela e o Processo Medieval Português", Initium 18, pp. 237-288.
 • García-Fernández, Miguel (2021): "Mujeres y transmisión de la herencia en las Partidas de Alfonso X: un marco normativo para la práctica testamentaria bajomedieval", en José Manuel Fradejas Rueda, Enrique Jerez Cabrero e Ricardo Pichel (eds.), Las Siete Partidas del Rey Sabio. Una aproximación desde la filología digital y material. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, pp. 223-249.
 • Pichel, Ricardo (2021): "La recepción de las Siete Partidas en la Galicia bajomedieval", en José Manuel Fradejas Rueda, Enrique Jerez Cabrero e Ricardo Pichel (eds.), Las Siete Partidas del Rey Sabio. Una aproximación desde la filología digital y material. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, pp. 117-133.
 • Pichel, Ricardo et al. (2020): "4.1. As Sete Partidas", en Ricardo Pichel, Marina Aurora Garzón Fernández, Tania Vázquez García e Miguel García-Fernández; Esther Corral Díaz e Ricardo Pichel (coords.) (2020): Guía para o estudo da prosa galega medieval. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Col. Argamed 3), <http://www.cirp.gal/w3/publicacions/pub-0511.html>.
 • Pichel, Ricardo e Harvey L. Sharrer (2022): "Aqui se começan as rubricas deste liuro. Dous testemuños galegos inéditos da Quinta Partida", en Ricardo Pichel (ed.), «Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer. Madrid: Sílex, pp. 709-746.